ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.วิภาดา  ชื่นใจ 4/2 22 04/06/2014 2 4 1/2014 ลา
2 น.ส.วิภาดา  ชื่นใจ 4/2 22 04/06/2014 1 4 1/2014 ลา
3 น.ส.ณัฐริกา  จงสมชัย 4/2 4 29/05/2014 4 3 1/2014 ลา ลาป่วย
พิมพ์