ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.เสาวลักษณ์  เพียซ้าย 4/12 8 05/06/2014 4 4 1/2014 ลา
2 น.ส.เสาวลักษณ์  เพียซ้าย 4/12 8 05/06/2014 2 4 1/2014 ลา
พิมพ์