ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายณภัทร  ประเสริฐสวัสดิ์ 4/11 7 30/07/2014 2 12 1/2014 ลา
2 นายณภัทร  ประเสริฐสวัสดิ์ 4/11 7 30/07/2014 1 12 1/2014 ลา
3 น.ส.ปิยฉัตร  จ้อยนุแสง 4/11 6 04/06/2014 2 4 1/2014 ลา
4 น.ส.ปิยฉัตร  จ้อยนุแสง 4/11 6 04/06/2014 1 4 1/2014 ลา
5 นายพุฒิชัย  เจริญวัย 4/11 2 28/05/2014 7 3 1/2014 ลา
6 นายพุฒิชัย  เจริญวัย 4/11 2 28/05/2014 2 3 1/2014 ลา
7 นายพุฒิชัย  เจริญวัย 4/11 2 22/05/2014 6 2 1/2014 ลา
8 นายพุฒิชัย  เจริญวัย 4/11 2 22/05/2014 5 2 1/2014 ลา
พิมพ์