ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.อภิญญา  นาคนชม 4/1 28 18/06/2014 1 6 1/2014 ลา
2 น.ส.นวรัตน์  นีละนนท์ 4/1 20 28/05/2014 2 3 1/2014 ลา
พิมพ์