ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ญ.ศรสวรรค์  คุ้มบุ่งค้า 3/8 29 05/11/2014 1 3 2/2014 ลา
2 ด.ช.ธนวัช  ผ่องสนาม 3/8 18 05/11/2014 1 3 2/2014 ลา
3 ด.ช.ชินวัตร  ใจเอ็นดู 3/8 20 03/11/2014 3 3 2/2014 ลา
4 ด.ช.ภูวนัย  ดนตรี 3/8 26 28/05/2014 7 3 1/2014 ลา
5 ด.ช.วรภพ  น้อยชัย 3/8 19 28/05/2014 7 3 1/2014 ลา
6 ด.ช.ธนวัช  ผ่องสนาม 3/8 18 28/05/2014 7 3 1/2014 ลา
พิมพ์