ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ญ.ภิราภรณ์  ขัติฤกษ์ 3/7 3 24/06/2014 1 7 1/2014 ลา
2 ด.ญ.นีรชา  ชาหนองหว้า 3/7 5 13/06/2014 4 5 1/2014 ลา
3 ด.ช.ศักดา  สาแจ้ง 3/7 44 16/06/2014 4 6 1/2014 ลา
4 ด.ญ.นีรชา  ชาหนองหว้า 3/7 5 13/06/2014 2 5 1/2014 ลา
5 ด.ญ.วิลาวัณย์  มุ่งเงิน 3/7 36 09/06/2014 4 5 1/2014 ลา
6 ด.ช.ธีรภัทร  ดวงมาลา 3/7 10 26/05/2014 7 3 1/2014 ลา
พิมพ์