ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ญ.โชติกา  มาลัยทอง 3/5 43 15/07/2014 2 10 1/2014 ลา
2 ด.ญ.ชนนิกานต์  สุวรรณโชติ 3/5 23 15/07/2014 2 10 1/2014 ลา
3 ด.ญ.โชติกา  มาลัยทอง 3/5 43 15/07/2014 1 10 1/2014 ลา
4 ด.ญ.ชนนิกานต์  สุวรรณโชติ 3/5 23 15/07/2014 1 10 1/2014 ลา
5 ด.ญ.อินทรารักษ์  ทองมูล 3/5 29 24/06/2014 2 7 1/2014 ลา
6 ด.ญ.อินทรารักษ์  ทองมูล 3/5 29 24/06/2014 1 7 1/2014 ลา
7 ด.ญ.ชลดา  ตันวัน 3/5 26 13/06/2014 7 5 1/2014 ลา
8 ด.ญ.นิตยา  น้อยชุมแพ 3/5 20 02/06/2014 7 4 1/2014 ลา
9 ด.ญ.กุลทรัพย์  พยุงศักดิ์สกุล 3/5 6 02/06/2014 7 4 1/2014 ลา
10 ด.ญ.นิตยา  น้อยชุมแพ 3/5 20 03/06/2014 7 4 1/2014 ลา
11 ด.ญ.กุลทรัพย์  พยุงศักดิ์สกุล 3/5 6 03/06/2014 7 4 1/2014 ลา
12 ด.ญ.นิตยา  น้อยชุมแพ 3/5 20 03/06/2014 2 4 1/2014 ลา
13 ด.ญ.นิตยา  น้อยชุมแพ 3/5 20 03/06/2014 1 4 1/2014 ลา
14 ด.ญ.นิตยา  น้อยชุมแพ 3/5 20 27/05/2014 1 3 1/2014 ลา
พิมพ์