ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ญ.มาลิสา  แดงนาเพียง 3/4 32 27/06/2014 5 7 1/2014 ลา
2 ด.ญ.มาลิสา  แดงนาเพียง 3/4 32 27/06/2014 4 7 1/2014 ลา
3 ด.ญ.กัญญาวีร์  ปราบไพรี 3/4 39 20/06/2014 5 6 1/2014 ลา
4 ด.ญ.กัญญาวีร์  ปราบไพรี 3/4 39 20/06/2014 4 6 1/2014 ลา
5 ด.ญ.กัญญาวีร์  ปราบไพรี 3/4 39 19/06/2014 1 6 1/2014 ลา
6 ด.ช.ศุภกิตติ์  วงศ์จันทร์ 3/4 20 19/06/2014 1 6 1/2014 ลา
7 ด.ญ.กัญญาวีร์  ปราบไพรี 3/4 39 18/06/2014 4 6 1/2014 ลา
8 ด.ญ.ศศิวิมล  กองเงิน 3/4 34 10/06/2014 4 5 1/2014 ลา
9 ด.ญ.ศศิวิมล  กองเงิน 3/4 34 10/06/2014 3 5 1/2014 ลา
10 ด.ช.อภิสิทธิ์  ชำนาญ 3/4 36 09/06/2014 2 5 1/2014 ลา
11 ด.ช.อภิสิทธิ์  ชำนาญ 3/4 36 09/06/2014 1 5 1/2014 ลา
12 ด.ช.อธิวัฒน์  สุโพธิ์รัตน์ 3/4 28 06/06/2014 5 4 1/2014 ลา
13 ด.ช.อธิวัฒน์  สุโพธิ์รัตน์ 3/4 28 06/06/2014 4 4 1/2014 ลา
14 ด.ช.อธิวัฒน์  สุโพธิ์รัตน์ 3/4 28 04/06/2014 4 4 1/2014 ลา
15 ด.ช.ธีธัช  จิตกล้า 3/4 17 04/06/2014 4 4 1/2014 ลา
16 ด.ช.ณัฐพงศ์  ใคร่ภูเขียว 3/4 6 04/06/2014 4 4 1/2014 ลา
17 ด.ช.ธีธัช  จิตกล้า 3/4 17 03/06/2014 3 4 1/2014 ลา
18 ด.ญ.วริศรา  น้อยยุ่น 3/4 49 31/05/2014 8 3 1/2014 ลา
19 ด.ช.ธีธัช  จิตกล้า 3/4 17 30/05/2014 1 3 1/2014 ลา
20 ด.ช.อธิวัฒน์  สุโพธิ์รัตน์ 3/4 28 28/05/2014 3 3 1/2014 ลา
พิมพ์