ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ญ.รัชณีกร  จำรัสภูมิ 3/2 20 13/06/2014 7 5 1/2014 ลา
2 ด.ญ.อมรรัตน์  แพนดี 3/2 5 12/06/2014 3 12 1/2014 ลา
3 ด.ญ.เปรมฤทัย  ทองล้น 3/2 22 28/05/2014 3 3 1/2014 ลา
พิมพ์