ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ญ.ธิดา  ทีสุ่ม 3/10 32 09/06/2014 3 5 1/2014 ลา
2 ด.ช.ภณ  นิราชวงศ์ 3/10 12 28/05/2014 1 3 1/2014 ลา
พิมพ์