ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายวิทวัส  สายบัว 6/9 32 24/06/2014 1 7 1/2014 ขาด
2 นายอิสระ  สีปุ 6/9 25 24/06/2014 1 7 1/2014 ขาด
3 นายอรรถนนท์  บรรเทา 6/9 5 24/06/2014 1 7 1/2014 ขาด
4 น.ส.พัชรินทร์  บุญเกษม 6/9 28 18/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
5 นายอรรถนนท์  บรรเทา 6/9 5 18/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
6 นายวรโชติ  ส่อนชัย 6/9 34 18/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
7 นายวิทวัส  สายบัว 6/9 32 18/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
8 นายอิสระ  สีปุ 6/9 25 18/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
9 นายทักษ์ดนัย  ยอดทองดี 6/9 15 18/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
10 นายอนุกานต์  ลาปะ 6/9 13 18/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
11 นายเมธาสิทธิ์  พรมลี 6/9 11 18/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
12 นายอานนท์  บุตรนาค 6/9 10 18/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
13 นายอรรถนนท์  บรรเทา 6/9 5 18/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
14 นายอนุกานต์  ลาปะ 6/9 13 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
15 น.ส.จารุวรรณ  เตาะไธสง 6/9 41 13/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
16 น.ส.พัชรินทร์  บุญเกษม 6/9 28 13/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
17 นายวิทวัส  สายบัว 6/9 32 10/06/2014 1 5 1/2014 ขาด
18 นายณัฐพงษ์  เจียงภูเขียว 6/9 29 10/06/2014 1 5 1/2014 ขาด
19 น.ส.พัชรินทร์  บุญเกษม 6/9 28 10/06/2014 1 5 1/2014 ขาด
20 นายอิสระ  สีปุ 6/9 25 10/06/2014 1 5 1/2014 ขาด
21 นายณครินทร์  ม่วงพรหม 6/9 24 10/06/2014 1 5 1/2014 ขาด
22 น.ส.กุลสตรี  ระวิวรรณ 6/9 39 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
23 น.ส.ณัฐมล  คงโนนกอก 6/9 38 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
24 นายวรโชติ  ส่อนชัย 6/9 34 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
25 น.ส.ธัญญลักษณ์  ฉิมเม่น 6/9 33 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
26 นายอิสระ  สีปุ 6/9 25 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
27 น.ส.พัชราภรณ์  ทนสูงเนิน 6/9 20 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
28 นายภัคพงษ์  โสภาเพีย 6/9 18 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
29 น.ส.เจนจิรา  พรมลี 6/9 16 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
30 นายทักษ์ดนัย  ยอดทองดี 6/9 15 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
31 นายอนุกานต์  ลาปะ 6/9 13 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
32 นายเมธาสิทธิ์  พรมลี 6/9 11 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
33 นายอานนท์  บุตรนาค 6/9 10 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
34 นายอรรถนนท์  บรรเทา 6/9 5 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
35 นายกฤษณะ  รุ่งเจริญชัยพัฒนา 6/9 4 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
36 น.ส.ณัฐมล  คงโนนกอก 6/9 38 04/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
37 น.ส.พัชรินทร์  บุญเกษม 6/9 28 04/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
38 น.ส.พัชราภรณ์  ทนสูงเนิน 6/9 20 04/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
39 นายทักษ์ดนัย  ยอดทองดี 6/9 15 04/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
40 น.ส.วรรณพร  ประท้วง 6/9 44 04/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
41 น.ส.กุลสตรี  ระวิวรรณ 6/9 39 04/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
42 น.ส.ณัฐมล  คงโนนกอก 6/9 38 04/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
43 น.ส.ณัฐวรรณ  สงค์แก้ว 6/9 35 04/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
44 น.ส.พัชรินทร์  บุญเกษม 6/9 28 04/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
45 นายอิสระ  สีปุ 6/9 25 04/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
พิมพ์