ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ณัฐมล  เสนานนท์ 6/8 27 30/06/2014 2 8 1/2014 ขาด
2 นายอนันท์ดา  อุปจันโท 6/8 25 30/06/2014 2 8 1/2014 ขาด
3 นายวีระชน  วรวงษ์ 6/8 23 30/06/2014 2 8 1/2014 ขาด
4 น.ส.วนิดา  ดัชถุยาวัตร 6/8 17 30/06/2014 2 8 1/2014 ขาด
5 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 30/06/2014 2 8 1/2014 ขาด
6 น.ส.วิรัลยุพา  มณีแผลงทวีชัย 6/8 29 30/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
7 น.ส.ธิราลักษณ์  อุนาศรี 6/8 28 30/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
8 น.ส.ทิศารัตน์  ไชยเสือ 6/8 22 30/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
9 น.ส.ณัฏฐพร  วงษ์พรม 6/8 14 30/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
10 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 23/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
11 นายอนันท์ดา  อุปจันโท 6/8 25 09/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
12 นายวีระชน  วรวงษ์ 6/8 23 09/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
13 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 09/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
14 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 06/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
15 นายวีระชน  วรวงษ์ 6/8 23 02/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
16 นายวีระชน  วรวงษ์ 6/8 23 30/11/-0001 2 4 1/2014 ขาด
17 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 30/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
18 น.ส.สุธัญญา  วรรณพันธ์ 6/8 8 30/11/-0001 4 3 1/2014 ขาด
19 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 30/11/-0001 1 3 1/2014 ขาด
20 น.ส.ณัฐชา  นะจะคูณ 6/8 20 28/05/2014 4 1 1/2014 ขาด
21 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 28/05/2014 4 1 1/2014 ขาด
22 น.ส.ศศิวิมล  ภูมาตนา 6/8 10 22/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
พิมพ์