ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายทศพล  ลาสอน 6/7 37 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
2 นายทศพล  ลาสอน 6/7 37 03/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
3 นายชญานิน  บุญประคม 6/7 11 03/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
4 นายเฉลิมชัย  พละสาร 6/7 7 03/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
5 นายเฉลิมชัย  พละสาร 6/7 7 02/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
6 นายทศพล  ลาสอน 6/7 37 30/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
7 นายชญานิน  บุญประคม 6/7 11 30/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
8 นายเฉลิมชัย  พละสาร 6/7 7 30/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
9 นายเฉลิมชัย  พละสาร 6/7 7 30/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
10 น.ส.อารีย์รักษ์  เหล่าพิเดช 6/7 3 30/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
11 นายเฉลิมชัย  พละสาร 6/7 7 28/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
12 นายเฉลิมชัย  พละสาร 6/7 7 28/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
13 นายเฉลิมชัย  พละสาร 6/7 7 28/05/2014 3 2 1/2014 ขาด
พิมพ์