ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายวัชรพร  อักษร 6/6 6 19/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
2 นายวัชรพร  อักษร 6/6 6 19/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
3 นายวัชรพร  อักษร 6/6 6 18/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
4 น.ส.อุ่นเรือน  ประวันเนา 6/6 42 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
5 น.ส.ศิริขวัญ  ศรีโยธา 6/6 41 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
6 น.ส.เจนรินทร์  สุขสุทธิ์ 6/6 39 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
7 นายเชวง  เชวงโชติ 6/6 38 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
8 นายดนุพล  อมยิ้ม 6/6 36 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
9 นายปรัชญกร  จำปีสี 6/6 35 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
10 นายสาธิต  อุตสวงศ์ 6/6 32 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
11 นายอาทิตย์  ทองมูล 6/6 31 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
12 น.ส.ชนิตา  เปลี่ยนผึ้ง 6/6 28 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
13 น.ส.ฟ้ารุ่ง  ขวัญดี 6/6 27 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
14 นายปัณณธร  เชื้อป้อง 6/6 26 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
15 นายภูวดล  เจียงภูเขียว 6/6 25 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
16 นายวณัฐพงศ์  คำอุดม 6/6 24 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
17 น.ส.อาธิติญา  พาทองนาค 6/6 23 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
18 นายธนกฤต  พุทสะท้าน 6/6 18 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
19 น.ส.อรญา  อยู่ทน 6/6 13 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
20 นายเกษมสันต์  จวบโชค 6/6 12 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
21 น.ส.ปาริฉัตร  ปลื้มบุญ 6/6 10 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
22 นายวัชรพร  อักษร 6/6 6 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
23 นายณัฐพล  พัฒโนทัย 6/6 4 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
24 น.ส.ปาริชาติ  ถามูลแสน 6/6 1 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
25 นายวัชรพร  อักษร 6/6 6 29/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
26 น.ส.ศกลวรรณ  โคตรโยธา 6/6 33 29/05/2014 5 2 1/2014 ขาด
27 นายวัชรพร  อักษร 6/6 6 29/05/2014 7 2 1/2014 ขาด
พิมพ์