ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ศิริพร  ชัยกิจ 6/5 43 03/07/2014 2 8 1/2014 ขาด
2 น.ส.ศิริขวัญ  ยาปิ่น 6/5 39 03/07/2014 2 8 1/2014 ขาด
3 น.ส.ทัณฑิกา  ศรีนาค 6/5 34 03/07/2014 2 8 1/2014 ขาด
4 น.ส.ศิริพร  ชัยกิจ 6/5 43 02/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
5 น.ส.กนกวรรณ  ชาวพงษ์ 6/5 40 02/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
6 นายบัณฑิต  สีเวียง 6/5 38 02/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
7 นายสถาพร  กาฬปักษี 6/5 36 02/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
8 น.ส.ทัณฑิกา  ศรีนาค 6/5 34 02/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
9 น.ส.บุญยานุช  น้อยลา 6/5 32 02/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
10 น.ส.สโรชา  ศรีหามาตร 6/5 16 02/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
11 น.ส.นัติยาภรณ์  ภูมิคอนสาร 6/5 10 02/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
12 นายปาฏิหาริย์  ศรีนครชัย 6/5 8 02/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
13 นายนุติพล  ภูลา 6/5 42 26/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
14 น.ส.กนกวรรณ  ชาวพงษ์ 6/5 40 26/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
15 นายบัณฑิต  สีเวียง 6/5 38 26/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
16 น.ส.ทัณฑิกา  ศรีนาค 6/5 34 26/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
17 นายณัฐวุฒิ  น้อยนิล 6/5 28 26/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
18 น.ส.นัติยาภรณ์  ภูมิคอนสาร 6/5 10 26/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
19 นายปาฏิหาริย์  ศรีนครชัย 6/5 8 26/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
20 น.ส.ทัณฑิกา  ศรีนาค 6/5 34 25/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
21 น.ส.นัติยาภรณ์  ภูมิคอนสาร 6/5 10 25/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
22 น.ส.กนกวรรณ  เงินดี 6/5 6 25/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
23 น.ส.ศิริพร  ชัยกิจ 6/5 43 23/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
24 น.ส.นัติยาภรณ์  ภูมิคอนสาร 6/5 10 23/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
25 น.ส.ศิริพร  ชัยกิจ 6/5 43 16/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
26 นายนุติพล  ภูลา 6/5 42 16/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
27 น.ส.ทัณฑิกา  ศรีนาค 6/5 34 16/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
28 น.ส.นัติยาภรณ์  ภูมิคอนสาร 6/5 10 16/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
29 น.ส.กนกวรรณ  เงินดี 6/5 6 16/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
30 นายสถาพร  กาฬปักษี 6/5 36 09/06/2014 1 5 1/2014 ขาด
31 น.ส.กรรลดา  ด่านขุนทด 6/5 30 09/06/2014 1 5 1/2014 ขาด
32 น.ส.กนกวรรณ  เงินดี 6/5 6 09/06/2014 1 5 1/2014 ขาด
33 น.ส.ศิริพร  ชัยกิจ 6/5 43 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
34 นายนุติพล  ภูลา 6/5 42 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
35 นายจตุพล  ขยันทำ 6/5 41 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
36 น.ส.กนกวรรณ  ชาวพงษ์ 6/5 40 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
37 น.ส.ทัณฑิกา  ศรีนาค 6/5 34 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
38 น.ส.บุญยานุช  น้อยลา 6/5 32 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
39 นายรุ่งเรือง  โชคสวัสดิ์ธนะกิจ 6/5 24 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
40 น.ส.ชมพูนุช  ทองสุข 6/5 22 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
41 น.ส.รัชดาพร  เชื้อประสาท 6/5 21 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
42 น.ส.พัชรินทร์  สิงห์อาจ 6/5 19 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
43 น.ส.สิริโฉม  ทองศรี 6/5 13 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
44 น.ส.นัติยาภรณ์  ภูมิคอนสาร 6/5 10 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
45 น.ส.กนกวรรณ  เงินดี 6/5 6 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
พิมพ์