ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ธนาภรณ์  คำภา 6/4 6 20/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
2 น.ส.ศุทธินี  เพชรเสถียร 6/4 1 20/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
3 นายสุชาตรี  ศรีพรมมา 6/4 16 19/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
4 น.ส.แคทรียา  พงษ์สวัสดิ์ 6/4 13 19/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
5 นายภามณัฐ  ทีนะกุล 6/4 11 19/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
6 นายภามณัฐ  ทีนะกุล 6/4 11 18/06/2014 7 6 1/2014 ขาด
7 น.ส.ศิริวรรณ  ไพรเขียว 6/4 35 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
8 น.ส.แคทรียา  พงษ์สวัสดิ์ 6/4 13 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
9 น.ส.บุศรินทร์  ปลื้มใจ 6/4 5 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
10 น.ส.ปลื้มฤดี  ทินบุตร 6/4 2 06/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
11 น.ส.อภิสรา  สุพรรณ์ 6/4 36 03/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
12 นายภามณัฐ  ทีนะกุล 6/4 11 03/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
13 น.ส.บุศรินทร์  ปลื้มใจ 6/4 5 03/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
14 น.ส.ปลื้มฤดี  ทินบุตร 6/4 2 03/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
15 น.ส.บุศรินทร์  ปลื้มใจ 6/4 5 30/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
16 น.ส.ปลื้มฤดี  ทินบุตร 6/4 2 30/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
17 น.ส.อภิสรา  สุพรรณ์ 6/4 36 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
18 น.ส.ณัฐณิชา  เดชพรม 6/4 28 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
19 นายสุชาตรี  ศรีพรมมา 6/4 16 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
20 น.ส.แคทรียา  พงษ์สวัสดิ์ 6/4 13 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
21 น.ส.กชกร  กุดป่อง 6/4 12 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
22 นายภามณัฐ  ทีนะกุล 6/4 11 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
23 น.ส.บุศรินทร์  ปลื้มใจ 6/4 5 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
24 น.ส.ปลื้มฤดี  ทินบุตร 6/4 2 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
25 น.ส.อภิสรา  สุพรรณ์ 6/4 36 29/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
26 น.ส.บุศรินทร์  ปลื้มใจ 6/4 5 29/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
27 น.ส.ปลื้มฤดี  ทินบุตร 6/4 2 29/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
28 น.ส.แคทรียา  พงษ์สวัสดิ์ 6/4 13 29/05/2014 7 2 1/2014 ขาด
29 นายภามณัฐ  ทีนะกุล 6/4 11 29/05/2014 7 2 1/2014 ขาด
30 นายภามณัฐ  ทีนะกุล 6/4 11 27/05/2014 3 2 1/2014 ขาด
31 นายอาชิตพล  ชายชีวินลิขิต 6/4 26 27/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
32 นายพงศกร  กันหาเรียง 6/4 14 27/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
พิมพ์