ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายศราวุธ  พิมพา 6/2 35 24/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
2 นายณัฐพล  เกษมาลา 6/2 29 24/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
3 นายปริญญา  เหนือภูเม็ง 6/2 23 24/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
4 นายณัฐดนัย  เวียงเหล็ก 6/2 6 24/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
5 นายกฤตยชญ์  คงคาหลวง 6/2 5 24/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
6 นายปฏิภาณ  คำผาย 6/2 36 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
7 นายณัฐพล  เกษมาลา 6/2 29 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
8 นายปริญญา  เหนือภูเม็ง 6/2 23 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
9 นายณัฐดนัย  เวียงเหล็ก 6/2 6 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
10 นายกฤตยชญ์  คงคาหลวง 6/2 5 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
11 นายศราวุธ  พิมพา 6/2 35 04/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
12 นายปริญญา  เหนือภูเม็ง 6/2 23 04/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
13 นายวีรชน  ฉลาดเขียว 6/2 14 03/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
14 น.ส.สโรชา  ธรพิสิงห์ 6/2 43 29/05/2014 3 1 1/2014 ขาด
15 นายธีรวิทย์  แรกเรียน 6/2 37 29/05/2014 3 1 1/2014 ขาด
16 น.ส.กรกนก  ชาติเพียร 6/2 42 29/05/2014 5 2 1/2014 ขาด
17 น.ส.กรกนก  ชาติเพียร 6/2 42 29/05/2014 3 2 1/2014 ขาด
พิมพ์