ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายพิชยากรณ์  สุขคำ 6/14 22 10/06/2014 8 5 1/2014 ขาด
2 น.ส.ปภานัน  เผียงสูงเนิน 6/14 21 10/06/2014 8 5 1/2014 ขาด
3 น.ส.ศุภรัตน์  ทรัพย์อวยสุข 6/14 17 10/06/2014 8 5 1/2014 ขาด
พิมพ์