ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายนพเกล้า  ทองล้น 6/13 29 03/07/2014 1 8 1/2014 ขาด
2 นายกรวิชญ์  บุญนาง 6/13 24 03/07/2014 1 8 1/2014 ขาด
3 นายสมพร  ดอนพันช้าง 6/13 9 03/07/2014 1 8 1/2014 ขาด
4 นายพงศกร  จำปาทอง 6/13 31 26/06/2014 1 7 1/2014 ขาด
5 นายนพเกล้า  ทองล้น 6/13 29 26/06/2014 1 7 1/2014 ขาด
6 นายพันศักดิ์  พิมพา 6/13 27 26/06/2014 1 7 1/2014 ขาด
7 นายวรโชติ  ทิมกุล 6/13 2 26/06/2014 1 7 1/2014 ขาด
8 นายสุวิจักขณ์  สุริยันต์ 6/13 7 23/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
9 นายพงศกร  จำปาทอง 6/13 31 16/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
10 นายกรวิชญ์  บุญนาง 6/13 24 16/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
11 นายสุวิจักขณ์  สุริยันต์ 6/13 7 16/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
12 นายชนวีร์  โคตรแก้ว 6/13 4 16/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
13 นายพงศกร  จำปาทอง 6/13 31 16/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
14 นายกรวิชญ์  บุญนาง 6/13 24 16/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
15 นายสุวิจักขณ์  สุริยันต์ 6/13 7 16/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
16 นายชนวีร์  โคตรแก้ว 6/13 4 16/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
17 นายวรโชติ  ทิมกุล 6/13 2 16/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
18 นายกิตติศักดิ  แท่งทอง 6/13 1 16/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
19 นายณัฐกานต์  หลักดี 6/13 33 09/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
20 นายพงศกร  จำปาทอง 6/13 31 09/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
21 นายนพเกล้า  ทองล้น 6/13 29 09/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
22 นายอดิศักดิ์  เชื้อประสาท 6/13 28 09/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
23 นายพันศักดิ์  พิมพา 6/13 27 09/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
24 นายพงศกร  จำปาทอง 6/13 31 09/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
25 นายวรพงษ์  เบญจประยูรศักดิ์ 6/13 25 09/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
26 นายวัชระพงศ์  พรรณา 6/13 20 09/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
27 นายผดุงเกียรติ  บัวไสย์ 6/13 12 09/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
28 น.ส.ชนัญชิดา  เชียงเวียง 6/13 6 09/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
29 นายวรโชติ  ทิมกุล 6/13 2 09/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
30 นายกรวิชญ์  บุญนาง 6/13 24 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
31 นายณัฐกานต์  หลักดี 6/13 33 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
32 นายวิชากร  จันทร์ศิริ 6/13 32 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
33 นายพงศกร  จำปาทอง 6/13 31 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
34 นายเดวิทย์  แม้นสนิท 6/13 30 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
35 นายนพเกล้า  ทองล้น 6/13 29 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
36 นายอดิศักดิ์  เชื้อประสาท 6/13 28 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
37 นายพันศักดิ์  พิมพา 6/13 27 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
38 นายปริญญา  แก่นจันทร์ 6/13 26 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
39 นายวรพงษ์  เบญจประยูรศักดิ์ 6/13 25 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
40 นายกรวิชญ์  บุญนาง 6/13 24 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
41 นายวสิน  ขัวอั้ว 6/13 23 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
42 นายณัฐภัทร  รุจาคม 6/13 22 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
43 นายทินกร  แซ่ตัน 6/13 21 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
44 นายวัชระพงศ์  พรรณา 6/13 20 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
45 น.ส.ทอฝัน  ทุ่มโมง 6/13 19 05/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
พิมพ์