ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ศศิธร  บุดดาซุย 6/12 30 30/06/2014 6 8 1/2014 ขาด
2 น.ส.ศศิธร  กุดจอมศรี 6/12 18 30/06/2014 6 8 1/2014 ขาด
3 น.ส.ศิโรรัตน์  สาทอน 6/12 15 30/06/2014 6 8 1/2014 ขาด
4 น.ส.ประภัสสร  ทองสนธิ์ 6/12 10 30/06/2014 6 8 1/2014 ขาด
5 นายวีระชัย  ทองเทา 6/12 9 30/06/2014 6 8 1/2014 ขาด
6 น.ส.ธัญชนก  หมู่สูงเนิน 6/12 24 23/06/2014 1 7 1/2014 ขาด
7 น.ส.ณัฐวรรณ  แนววิไล 6/12 17 23/06/2014 1 7 1/2014 ขาด
8 น.ส.อารีรัตน์  ลีภูเขียว 6/12 16 23/06/2014 1 7 1/2014 ขาด
9 น.ส.กิตติมา  อำคำ 6/12 7 23/06/2014 1 7 1/2014 ขาด
10 น.ส.ศศิธร  กุดจอมศรี 6/12 18 18/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
11 น.ส.ศิโรรัตน์  สาทอน 6/12 15 18/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
12 น.ส.ประภัสสร  ทองสนธิ์ 6/12 10 18/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
13 นายวีระชัย  ทองเทา 6/12 9 18/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
14 น.ส.จุฑามาศ  คำพิมพ์ 6/12 6 18/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
15 น.ส.ธัญชนก  หมู่สูงเนิน 6/12 24 16/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
16 น.ส.สุกัญญา  แผ้วชำนาญ 6/12 22 16/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
17 น.ส.ศศิธร  กุดจอมศรี 6/12 18 16/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
18 น.ส.ณัฐวรรณ  แนววิไล 6/12 17 16/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
19 น.ส.อารีรัตน์  ลีภูเขียว 6/12 16 16/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
20 น.ส.ศิโรรัตน์  สาทอน 6/12 15 16/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
21 น.ส.สุดาพร  รถหามแห 6/12 31 13/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
22 น.ส.ณัฐริกา  ภูสีอ่อน 6/12 19 13/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
23 น.ส.ประภัสสร  ทองสนธิ์ 6/12 10 13/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
24 นายวีระชัย  ทองเทา 6/12 9 13/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
25 น.ส.กิตติมา  อำคำ 6/12 7 13/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
26 น.ส.ธัญชนก  หมู่สูงเนิน 6/12 24 10/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
27 น.ส.ณัฐวรรณ  แนววิไล 6/12 17 10/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
28 น.ส.อารีรัตน์  ลีภูเขียว 6/12 16 10/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
29 น.ส.ประภัสสร  ทองสนธิ์ 6/12 10 10/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
30 นายวีระชัย  ทองเทา 6/12 9 10/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
31 น.ส.กิตติมา  อำคำ 6/12 7 10/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
32 น.ส.ธัญชนก  หมู่สูงเนิน 6/12 24 09/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
33 น.ส.ณัฐวรรณ  แนววิไล 6/12 17 09/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
34 น.ส.อารีรัตน์  ลีภูเขียว 6/12 16 09/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
35 น.ส.ประภัสสร  ทองสนธิ์ 6/12 10 09/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
36 นายวีระชัย  ทองเทา 6/12 9 09/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
37 น.ส.กิตติมา  อำคำ 6/12 7 09/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
38 น.ส.ศศิธร  กุดจอมศรี 6/12 18 06/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
39 น.ส.ณัฐวรรณ  แนววิไล 6/12 17 06/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
40 น.ส.อารีรัตน์  ลีภูเขียว 6/12 16 06/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
41 น.ส.ศิโรรัตน์  สาทอน 6/12 15 06/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
42 น.ส.ประภัสสร  ทองสนธิ์ 6/12 10 06/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
43 นายวีระชัย  ทองเทา 6/12 9 06/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
44 น.ส.กิตติมา  อำคำ 6/12 7 06/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
45 น.ส.กนกอร  ศรีธรรม 6/12 28 04/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
พิมพ์