ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.อรพิมล  เบียดกลาง 6/11 30 01/07/2014 6 8 1/2014 ขาด
2 น.ส.อัญชลิกา  เพลินลาภ 6/11 25 01/07/2014 6 8 1/2014 ขาด
3 นายนพรัตน์  แสนกลาง 6/11 22 01/07/2014 6 8 1/2014 ขาด
4 นายอนันต์  สำรวมรัมย์ 6/11 14 01/07/2014 6 8 1/2014 ขาด
5 น.ส.ฐิตาภา  สุยะใหญ่ 6/11 11 01/07/2014 6 8 1/2014 ขาด
6 น.ส.ผุสชา  จันทะวงษ์ 6/11 1 01/07/2014 6 8 1/2014 ขาด
7 น.ส.เจมจิรา  พลตรี 6/11 41 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
8 น.ส.พัชรีภรณ์  หมื่นแร่ 6/11 35 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
9 น.ส.อาริยา  วราฤทธิชัย 6/11 34 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
10 น.ส.กัลยรักษ์  กองสี 6/11 29 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
11 นายรัชชานนท์  ประเสริฐทรัพย์ 6/11 27 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
12 น.ส.อัญชลิกา  เพลินลาภ 6/11 25 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
13 นายพีระพล  ศรีสวัสดิ์ 6/11 24 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
14 น.ส.อภิชญา  อั้วนา 6/11 23 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
15 นายนพรัตน์  แสนกลาง 6/11 22 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
16 น.ส.กมลพรรณ  จันฤาชา 6/11 21 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
17 น.ส.อทิพย์ศลาวรรณ์  กุดจอมศรี 6/11 20 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
18 นายพีรพัฒ  ถือสยม 6/11 18 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
19 นายสจา  ปัญญาว่อง 6/11 17 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
20 น.ส.พรชนก  ศรีภา 6/11 16 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
21 นายปิยวัฒน์  แพไธสง 6/11 15 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
22 นายอนันต์  สำรวมรัมย์ 6/11 14 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
23 นายนครินทร์  คำสอน 6/11 10 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
24 น.ส.ปาลิตา  สุดหล้า 6/11 9 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
25 น.ส.พัชรวดี  ภิญโญสุข 6/11 8 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
26 น.ส.ยิ่งเจริญ  ชัยประดิษฐ์ 6/11 7 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
27 นายอรรถวุฒิ  แนวประเสริฐ 6/11 6 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
28 นายณภัทร  ตรีศาสตร์ 6/11 5 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
29 นายจักราวุธ  แสงความเจริญ 6/11 3 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
30 น.ส.กัลยรักษ์  กองสี 6/11 29 24/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
31 น.ส.อัญชลิกา  เพลินลาภ 6/11 25 24/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
32 น.ส.อทิพย์ศลาวรรณ์  กุดจอมศรี 6/11 20 24/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
33 น.ส.ปาลิตา  สุดหล้า 6/11 9 24/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
34 นายอรรถวุฒิ  แนวประเสริฐ 6/11 6 24/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
35 น.ส.กมลทิพย์  เสิกภูเขียว 6/11 2 24/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
36 น.ส.ผุสชา  จันทะวงษ์ 6/11 1 24/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
37 น.ส.เจมจิรา  พลตรี 6/11 41 19/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
38 น.ส.พัชรีภรณ์  หมื่นแร่ 6/11 35 19/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
39 น.ส.อาริยา  วราฤทธิชัย 6/11 34 19/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
40 น.ส.พรัทพร  เถื่อนช้าง 6/11 31 19/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
41 นายพีระพล  ศรีสวัสดิ์ 6/11 24 19/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
42 น.ส.อภิชญา  อั้วนา 6/11 23 19/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
43 นายนพรัตน์  แสนกลาง 6/11 22 19/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
44 น.ส.กมลพรรณ  จันฤาชา 6/11 21 19/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
45 น.ส.อทิพย์ศลาวรรณ์  กุดจอมศรี 6/11 20 19/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
พิมพ์