ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ปริญญา  สมีดี 6/1 28 02/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
2 น.ส.คณิติน  คลังชำนาญ 6/1 39 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
3 น.ส.กนกวรรณ  ประจำม่วง 6/1 13 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
4 น.ส.ฐิติรัตน์  นพแก้ว 6/1 10 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
5 น.ส.ธัญชนกพร  สุวรรณสิงห์ 6/1 3 30/11/-0001 2 3 1/2014 ขาด
พิมพ์