ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ภาวิณี  วิชาคุณ 5/8 40 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
2 นายธนัช  อินธิราช 5/8 39 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
3 นายธิปไตย  คำบุญ 5/8 38 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
4 น.ส.ธนัชชา  ธรรมะ 5/8 25 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
5 นายสิทธิพงษ์  หงษ์ชุมแพ 5/8 18 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
6 นายภัคพล  วงษ์สุรไพฑูรย์ 5/8 17 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
7 นายณัฎฐิวัสส์  สุขีเจริญกุล 5/8 16 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
8 น.ส.กนกอร  พรประกาสิทธิ 5/8 9 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
9 นายทรงพล  จังภูเขียว 5/8 2 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
10 น.ส.ภาวิณี  วิชาคุณ 5/8 40 06/11/2014 6 3 2/2014 ขาด
11 นายธนัช  อินธิราช 5/8 39 06/11/2014 6 3 2/2014 ขาด
12 น.ส.กนกอร  พรประกาสิทธิ 5/8 9 06/11/2014 6 3 2/2014 ขาด
13 น.ส.ภาวิณี  วิชาคุณ 5/8 40 30/10/2014 6 2 0/2014 ขาด
14 นายธนัช  อินธิราช 5/8 39 30/10/2014 6 2 0/2014 ขาด
15 นายภัคพล  วงษ์สุรไพฑูรย์ 5/8 17 30/10/2014 6 2 0/2014 ขาด
16 น.ส.ภาวิณี  วิชาคุณ 5/8 40 19/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
17 นายณัฎฐิวัสส์  สุขีเจริญกุล 5/8 16 19/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
18 น.ส.กนกอร  พรประกาสิทธิ 5/8 9 19/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
19 น.ส.อมรพรรณ  จันโทศรี 5/8 7 19/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
20 น.ส.ธัญญารัตน์  สมชัย 5/8 20 16/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
21 น.ส.สิริพร  เจนวรรธนะ 5/8 19 05/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
22 นายณัฎฐิวัสส์  สุขีเจริญกุล 5/8 16 05/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
23 น.ส.ภาวิณี  วิชาคุณ 5/8 40 03/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
24 นายธนัช  อินธิราช 5/8 39 03/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
25 น.ส.สุชาดา  แสงขาว 5/8 26 02/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
26 น.ส.ภาวิณี  วิชาคุณ 5/8 40 27/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
27 น.ส.กุลนิภา  นาคสุวรรณ 5/8 28 27/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
28 น.ส.ภาวิณี  วิชาคุณ 5/8 40 27/05/2014 6 2 1/2014 ขาด
พิมพ์