ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายอนุสรณ์  น้อยเมือง 5/7 1 05/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
2 นายอนุสรณ์  น้อยเมือง 5/7 1 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
3 น.ส.กรรณิกา  เสิกภูเขียว 5/7 5 03/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
4 นายสิริพงษ์  เพชรเมืองเก่า 5/7 34 28/05/2014 5 3 1/2014 ขาด
5 นายวัศพล  สีนวล 5/7 11 28/05/2014 3 2 1/2014 ขาด
6 นายวัศพล  สีนวล 5/7 11 28/05/2014 5 2 1/2014 ขาด
7 นายวัศพล  สีนวล 5/7 11 22/05/2014 5 2 1/2014 ขาด
พิมพ์