ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 10/11/2014 1 3 2/2014 ขาด
2 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 17/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
3 น.ส.โชติรส  หญ้างวงช้าง 5/6 33 13/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
4 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 13/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
5 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 06/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
6 นายกิตติศักดิ์  นาสุรีย์ 5/6 37 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
7 นายยุทธพิชัย  จันทร์คงช่วย 5/6 24 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
8 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
9 น.ส.ณฐวดี  บัวภูเขียว 5/6 10 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
10 น.ส.พัชราวรรณ  แวงอุบล 5/6 1 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
11 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 06/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
12 น.ส.จิรธิกานต์  พิมพ์ศรี 5/6 20 02/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
13 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 30/05/2014 6 3 1/2014 ขาด
14 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 30/05/2014 3 3 1/2014 ขาด
15 น.ส.จิรธิกานต์  พิมพ์ศรี 5/6 20 29/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
16 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 29/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
17 น.ส.สุตาภัทร  ปติตังโค 5/6 26 27/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
18 นายทรงกลด  อาจปา 5/6 17 27/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
19 น.ส.จิรธิกานต์  พิมพ์ศรี 5/6 20 27/05/2014 4 2 1/2014 ขาด
20 น.ส.จิราภรณ์  นาคเจริญ 5/6 19 27/05/2014 4 2 1/2014 ขาด
21 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 27/05/2014 4 2 1/2014 ขาด
22 นายพศวัต  หมวดโพธิ์กลาง 5/6 9 27/05/2014 4 2 1/2014 ขาด
พิมพ์