ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.วิชุดา  ขวัญถาวร 5/5 15 18/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
2 น.ส.ปลายกะรัต  เทพา 5/5 14 18/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
3 นายสุธีร์  พระภูมี 5/5 8 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
4 นายปิติพงษ์  พงภักดิ์ 5/5 6 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
5 น.ส.ปลายกะรัต  เทพา 5/5 14 29/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
6 น.ส.วิชุดา  ขวัญถาวร 5/5 15 28/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
7 น.ส.วนารินทร์  เพ็งวงษา 5/5 37 28/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
8 นายสุธีร์  พระภูมี 5/5 8 28/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
9 นายปิติพงษ์  พงภักดิ์ 5/5 6 28/05/2014 7 3 1/2014 ขาด
10 น.ส.วิชุดา  ขวัญถาวร 5/5 15 27/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
11 น.ส.ปลายกะรัต  เทพา 5/5 14 27/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
12 นายสุธีร์  พระภูมี 5/5 8 27/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
13 นายปิติพงษ์  พงภักดิ์ 5/5 6 27/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
14 น.ส.วิชุดา  ขวัญถาวร 5/5 15 27/05/2014 2 1 1/2014 ขาด
15 น.ส.พลอยปภัส  พิสิษฐ์นราธร 5/5 36 27/05/2014 2 1 1/2014 ขาด
16 น.ส.ณัฐรดา  สนธิสุข 5/5 20 27/05/2014 2 1 1/2014 ขาด
17 นายภูเบศร์  แหไธสง 5/5 18 27/05/2014 2 1 1/2014 ขาด
18 นายธนาวุฒิ  พระโบราณ 5/5 16 27/05/2014 2 1 1/2014 ขาด
19 นายสุธีร์  พระภูมี 5/5 8 27/05/2014 2 1 1/2014 ขาด
20 นายปิติพงษ์  พงภักดิ์ 5/5 6 27/05/2014 2 1 1/2014 ขาด
พิมพ์