ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 26/06/2014 7 3 1/2014 ขาด
2 นายสิทธิพันธ์  หงษ์ชุมแพ 5/3 12 26/06/2014 7 3 1/2014 ขาด
3 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 25/06/2014 7 3 1/2014 ขาด
4 นายสิทธิพันธ์  หงษ์ชุมแพ 5/3 12 25/06/2014 7 3 1/2014 ขาด
5 นายกฤษฎิ์  ศรีบอย 5/3 4 25/06/2014 7 3 1/2014 ขาด
6 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 24/06/2014 7 3 1/2014 ขาด
7 น.ส.ศรัญญา  สวัสดิ์รักษ์ 5/3 29 24/06/2014 7 3 1/2014 ขาด
8 น.ส.ปวันรัตน์  ทรัพย์สมบัติ 5/3 18 24/06/2014 7 3 1/2014 ขาด
9 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 24/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
10 น.ส.ปวันรัตน์  ทรัพย์สมบัติ 5/3 18 24/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
11 นายสิทธิพันธ์  หงษ์ชุมแพ 5/3 12 24/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
12 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 12/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
13 น.ส.ศิริภรณ์  โชติธนพานิช 5/3 27 12/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
14 นายจิราวัฒน์  รุจิระเรืองฤทธิ์ 5/3 26 12/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
15 น.ส.ปวันรัตน์  ทรัพย์สมบัติ 5/3 18 12/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
16 นายสิทธิพันธ์  หงษ์ชุมแพ 5/3 12 12/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
17 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 05/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
18 น.ส.ศิริภรณ์  โชติธนพานิช 5/3 27 05/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
19 นายจิราวัฒน์  รุจิระเรืองฤทธิ์ 5/3 26 05/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
20 นายสิทธิพันธ์  หงษ์ชุมแพ 5/3 12 05/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
21 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 05/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
22 น.ส.ศิริภรณ์  โชติธนพานิช 5/3 27 05/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
23 นายจิราวัฒน์  รุจิระเรืองฤทธิ์ 5/3 26 05/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
24 นายสิทธิพันธ์  หงษ์ชุมแพ 5/3 12 05/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
25 น.ส.ธนาพร  พันธะโคตร 5/3 39 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
26 นายศราวุธ  พิมพ์คำไหล 5/3 38 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
27 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
28 น.ส.ศรัญญา  สวัสดิ์รักษ์ 5/3 29 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
29 น.ส.ศิริภรณ์  โชติธนพานิช 5/3 27 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
30 นายจิราวัฒน์  รุจิระเรืองฤทธิ์ 5/3 26 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
31 นายพีรพัฒน์  กันยาน้อย 5/3 20 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
32 นายพร้อมพูน  จินาย 5/3 19 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
33 น.ส.ปวันรัตน์  ทรัพย์สมบัติ 5/3 18 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
34 นายสิทธิพันธ์  หงษ์ชุมแพ 5/3 12 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
35 นายปณิธาน  ดีนาง 5/3 8 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
36 นายทศพร  บุตรสุรินทร์ 5/3 6 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
37 นายนิติพงษ์  จงหมวด 5/3 5 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
38 นายกฤษฎิ์  ศรีบอย 5/3 4 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
39 นายธีระสุภัค  ลองจำนงค์ 5/3 3 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
40 นายอิทธิพัทธ์  พันธุ์ศิลา 5/3 1 04/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
41 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 03/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
42 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 30/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
43 นายสิทธิพันธ์  หงษ์ชุมแพ 5/3 12 30/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
44 น.ส.ศศิประภา  ภาระนันท์ 5/3 37 30/11/-0001 5 2 1/2014 ขาด
45 น.ส.ศรัญญา  สวัสดิ์รักษ์ 5/3 29 30/11/-0001 5 2 1/2014 ขาด
พิมพ์