ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.นิลาวัลย์  สีล้าน 5/2 32 02/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
2 น.ส.ศรสวรรค์  โสวภาค 5/2 17 02/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
3 น.ส.ศิรินาถ  ฤทธิ์ฤดี 5/2 12 02/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
4 นายกมลเทพ  อักษรนู 5/2 1 02/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
5 น.ส.วราภรณ์  วงศ์ชู 5/2 6 09/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
6 น.ส.สิรินยา  จอสูงเนิน 5/2 30 30/05/2014 3 3 1/2014 ขาด
7 น.ส.สิรินยา  จอสูงเนิน 5/2 30 29/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
8 น.ส.สิรินยา  จอสูงเนิน 5/2 30 29/05/2014 6 3 1/2014 ขาด
9 น.ส.สิรินยา  จอสูงเนิน 5/2 30 29/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
พิมพ์