ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.กัญญาณัฐ  น้อยศรี 5/14 3 03/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
2 น.ส.สุดารัตน์  ศัตรูพินาศ 5/14 1 03/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
3 น.ส.กัญญาณัฐ  น้อยศรี 5/14 3 03/06/2014 8 4 1/2014 ขาด
4 น.ส.สุดารัตน์  ศัตรูพินาศ 5/14 1 03/06/2014 8 4 1/2014 ขาด
5 น.ส.ภิญญา  จิตวิเศษ 5/14 14 29/05/2014 6 3 1/2014 ขาด
พิมพ์