ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายพิสิษฐ์  เทียนช้าง 5/13 17 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
2 นายผลวัต  จันประเทศ 5/13 14 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
3 นายสุริยา  ตรีบุญเมือง 5/13 13 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
4 นายพาทิศ  ธรรมมา 5/13 12 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
5 นายเรืองเดช  ศรีทองแท้ 5/13 9 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
6 นายปิยะวัฒน์  แซ่ปึง 5/13 8 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
7 นายผดุงเกียรติ  ธนาทิพย์ 5/13 7 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
8 นายวรพงศ์  บุญเต็ม 5/13 6 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
9 นายอัฐพล  อุดมสุข 5/13 5 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
10 นายพงศกร  นาคนชม 5/13 4 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
11 นายธีระราช  ทับแสง 5/13 3 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
12 นายชาลีกร  กูดทา 5/13 2 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
13 นายพิสิษฐ์  เทียนช้าง 5/13 17 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
14 นายณัฐพล  ไชยศรี 5/13 15 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
15 นายผลวัต  จันประเทศ 5/13 14 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
16 นายสุริยา  ตรีบุญเมือง 5/13 13 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
17 นายพาทิศ  ธรรมมา 5/13 12 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
18 นายเรืองเดช  ศรีทองแท้ 5/13 9 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
19 นายปิยะวัฒน์  แซ่ปึง 5/13 8 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
20 นายผดุงเกียรติ  ธนาทิพย์ 5/13 7 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
21 นายวรพงศ์  บุญเต็ม 5/13 6 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
22 นายอัฐพล  อุดมสุข 5/13 5 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
23 นายพงศกร  นาคนชม 5/13 4 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
24 นายธีระราช  ทับแสง 5/13 3 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
25 นายชาลีกร  กูดทา 5/13 2 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
26 นายอนุพงศ์  ขันติวงษ์ 5/13 1 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
27 นายพิสิษฐ์  เทียนช้าง 5/13 17 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
28 นายณัฐพล  ไชยศรี 5/13 15 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
29 นายผลวัต  จันประเทศ 5/13 14 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
30 นายสุริยา  ตรีบุญเมือง 5/13 13 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
31 นายพาทิศ  ธรรมมา 5/13 12 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
32 นายเรืองเดช  ศรีทองแท้ 5/13 9 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด ออก
33 นายปิยะวัฒน์  แซ่ปึง 5/13 8 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
34 นายผดุงเกียรติ  ธนาทิพย์ 5/13 7 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
35 นายวรพงศ์  บุญเต็ม 5/13 6 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
36 นายอัฐพล  อุดมสุข 5/13 5 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
37 นายพงศกร  นาคนชม 5/13 4 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
38 นายธีระราช  ทับแสง 5/13 3 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
39 นายชาลีกร  กูดทา 5/13 2 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
40 นายอนุพงศ์  ขันติวงษ์ 5/13 1 31/10/2014 7 2 0/2014 ขาด
41 นายพงษ์พิพัฒน์  แสนศรี 5/13 10 13/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
42 นายเรืองเดช  ศรีทองแท้ 5/13 9 13/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
43 นายชาลีกร  กูดทา 5/13 2 13/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
44 นายเรืองเดช  ศรีทองแท้ 5/13 9 10/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
45 นายชาลีกร  กูดทา 5/13 2 10/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
พิมพ์