ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ชวนฝัน  หลอดอาษา 5/12 31 06/11/2014 2 3 2/2014 ขาด ลาออก
2 นายภัทรพงศ์  ล่ามสมบัติ 5/12 23 06/11/2014 2 3 2/2014 ขาด ออก
3 น.ส.ยุภาวดี  บุญบรรลุ 5/12 21 06/11/2014 2 3 2/2014 ขาด ลาออก
4 น.ส.ธนาภรณ์  บุตรปาละ 5/12 18 06/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
5 น.ส.วิไลวรรณ  ขวัญพรม 5/12 7 06/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
6 น.ส.มะลิวัลย์  จำวัน 5/12 32 02/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
7 นายปรัชญา  ป้องคำสิงห์ 5/12 17 02/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
8 นายกฤษฎากรณ์  แก้วสมจันทร์ 5/12 12 02/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
9 นายจัดเจน  โยติภัย 5/12 1 02/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
10 น.ส.มะลิวัลย์  จำวัน 5/12 32 02/07/2014 2 4 1/2014 ขาด
11 นายปรัชญา  ป้องคำสิงห์ 5/12 17 02/07/2014 2 4 1/2014 ขาด
12 นายกฤษฎากรณ์  แก้วสมจันทร์ 5/12 12 02/07/2014 2 4 1/2014 ขาด
13 นายจิรายุ  เย็นสุวรรณ 5/12 2 02/07/2014 2 4 1/2014 ขาด
14 นายภานุวัฒน์  วรรณพิมพ์ 5/12 30 30/11/-0001 5 3 1/2014 ขาด
15 นายธนพล  วงษ์ชมภู 5/12 28 30/11/-0001 5 3 1/2014 ขาด
16 นายภัทรพงศ์  ล่ามสมบัติ 5/12 23 28/05/2014 5 2 1/2014 ขาด
พิมพ์