ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ไพลิน  เมฆขุนทด 5/11 20 24/06/2014 1 7 1/2014 ขาด
2 น.ส.ไพลิน  เมฆขุนทด 5/11 20 17/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
3 น.ส.ไพลิน  เมฆขุนทด 5/11 20 17/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
4 น.ส.ไพลิน  เมฆขุนทด 5/11 20 16/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
5 น.ส.เจนจิรา  อ่อนเงิน 5/11 10 16/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
6 น.ส.ไพลิน  เมฆขุนทด 5/11 20 10/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
7 น.ส.สโรชา  สุขอาสา 5/11 9 10/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
8 น.ส.ไพลิน  เมฆขุนทด 5/11 20 10/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
9 น.ส.สโรชา  สุขอาสา 5/11 9 10/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
10 น.ส.ไพลิน  เมฆขุนทด 5/11 20 09/06/2014 1 5 1/2014 ขาด
11 น.ส.ไพลิน  เมฆขุนทด 5/11 20 09/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
12 น.ส.ไพลิน  เมฆขุนทด 5/11 20 26/05/2014 3 2 1/2014 ขาด
13 น.ส.สโรชา  สุขอาสา 5/11 9 26/05/2014 3 2 1/2014 ขาด
14 น.ส.สโรชา  สุขอาสา 5/11 9 28/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
15 น.ส.ไพลิน  เมฆขุนทด 5/11 20 28/05/2014 5 2 1/2014 ขาด
16 น.ส.ไพลิน  เมฆขุนทด 5/11 20 28/05/2014 5 3 1/2014 ขาด
17 น.ส.ไพลิน  เมฆขุนทด 5/11 20 27/05/2014 3 3 1/2014 ขาด
18 น.ส.ไพลิน  เมฆขุนทด 5/11 20 27/05/2014 5 3 1/2014 ขาด
19 น.ส.สโรชา  สุขอาสา 5/11 9 27/05/2014 5 3 1/2014 ขาด
20 น.ส.ไพลิน  เมฆขุนทด 5/11 20 27/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
พิมพ์