ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.หทัยรัตน์  สอนบุญ 5/10 20 17/11/2014 1 4 2/2014 ขาด
2 น.ส.อาทิตยา  ภาษี 5/10 34 23/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
3 น.ส.กัญญารัตน์  ทองลาด 5/10 30 23/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
4 น.ส.ปวันรัตน์  เปรมปรีย์ 5/10 5 23/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
5 น.ส.พิชยา  จัตุปะ 5/10 2 23/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
6 น.ส.ปิยธิดาพร  ซาซุม 5/10 44 11/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
7 น.ส.กัญญารัตน์  ทองลาด 5/10 30 11/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
8 น.ส.จุฑารัตน์  พงภักดิ์ 5/10 28 11/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
9 น.ส.ปิยธิดาพร  ซาซุม 5/10 44 18/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
10 น.ส.ณัฐวดี  ดอนศรี 5/10 25 18/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
11 น.ส.ธิดารัตน์  แก้ววังปา 5/10 6 18/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
12 นายณัฐวัฒน์  สุขเสนา 5/10 45 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
13 น.ส.ปิยธิดาพร  ซาซุม 5/10 44 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
14 น.ส.ทับทิมทิพย์  ศรีรักษา 5/10 42 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
15 น.ส.ปิยะฉัตร  เรืองเจริญรัตน 5/10 35 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
16 น.ส.อาทิตยา  ภาษี 5/10 34 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
17 น.ส.กัญญารัตน์  ทองลาด 5/10 30 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
18 น.ส.จุฑารัตน์  พงภักดิ์ 5/10 28 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
19 น.ส.พลอยนภัส  สร้างทรัพย์ 5/10 27 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
20 น.ส.ณัฐวดี  ดอนศรี 5/10 25 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
21 น.ส.สลิลทิพย์  แนววิลัย 5/10 23 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
22 นายปฎิภาณ  คอนสูงเนิน 5/10 14 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
23 น.ส.ปวันรัตน์  เปรมปรีย์ 5/10 5 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
24 น.ส.พิชยา  จัตุปะ 5/10 2 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
25 นายณัฐวัฒน์  สุขเสนา 5/10 45 09/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
26 น.ส.มณัชฌา  ภูจ้อย 5/10 36 09/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
27 น.ส.อาทิตยา  ภาษี 5/10 34 09/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
28 นายศตวรรษ  ตั๋น 5/10 32 09/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
29 น.ส.ปิยะฉัตร  เพชรบุรี 5/10 29 09/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
30 นายปฎิภาณ  คอนสูงเนิน 5/10 14 09/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
31 น.ส.พิชยา  จัตุปะ 5/10 2 09/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
32 น.ส.มณัชฌา  ภูจ้อย 5/10 36 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
33 น.ส.ปิยะฉัตร  เรืองเจริญรัตน 5/10 35 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
34 นายศตวรรษ  ตั๋น 5/10 32 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
35 น.ส.กัญญารัตน์  ทองลาด 5/10 30 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
36 น.ส.ปิยะฉัตร  เพชรบุรี 5/10 29 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
37 น.ส.น้ำทิพย์  บุญผาย 5/10 9 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
38 น.ส.ธิดารัตน์  แก้ววังปา 5/10 6 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
39 น.ส.ปิยะฉัตร  เพชรบุรี 5/10 29 06/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
40 น.ส.พลอยนภัส  สร้างทรัพย์ 5/10 27 06/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
41 น.ส.ธิดารัตน์  แก้ววังปา 5/10 6 06/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
42 นายณัฐวัฒน์  สุขเสนา 5/10 45 02/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
43 น.ส.ปิยธิดาพร  ซาซุม 5/10 44 02/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
44 น.ส.อาทิตยา  ภาษี 5/10 34 02/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
45 น.ส.กัญญารัตน์  ทองลาด 5/10 30 02/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
พิมพ์