ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายอังคาร  จันทะกา 4/9 18 29/07/2014 5 12 1/2014 ขาด
2 นายอังคาร  จันทะกา 4/9 18 29/07/2014 4 12 1/2014 ขาด
3 นายอังคาร  จันทะกา 4/9 18 08/07/2014 5 9 1/2014 ขาด
4 นายเฉลิมเกียรติ  วิลามาตย์ 4/9 14 08/07/2014 5 9 1/2014 ขาด
5 นายอังคาร  จันทะกา 4/9 18 08/07/2014 4 9 1/2014 ขาด
6 นายเฉลิมเกียรติ  วิลามาตย์ 4/9 14 08/07/2014 4 9 1/2014 ขาด
7 นายนิธิ  ตรีธัญญา 4/9 32 02/07/2014 2 8 1/2014 ขาด
8 นายบดินทร์  นามไชย 4/9 33 01/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
9 นายอังคาร  จันทะกา 4/9 18 01/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
10 นายเฉลิมเกียรติ  วิลามาตย์ 4/9 14 01/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
11 นายกิตติวัฒน์  ชนะเวช 4/9 10 01/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
12 นายบดินทร์  นามไชย 4/9 33 01/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
13 นายอังคาร  จันทะกา 4/9 18 01/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
14 นายเฉลิมเกียรติ  วิลามาตย์ 4/9 14 01/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
15 นายกิตติวัฒน์  ชนะเวช 4/9 10 01/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
16 นายนิธิ  ตรีธัญญา 4/9 32 19/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
17 นายกิตติวัฒน์  ชนะเวช 4/9 10 17/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
18 นายชลสิทธิ์  แนวหล้า 4/9 3 18/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
19 นายชลสิทธิ์  แนวหล้า 4/9 3 18/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
20 น.ส.สิริกาญจน์  อัครพูนพงศ์ 4/9 35 12/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
21 น.ส.สิริกาญจน์  อัครพูนพงศ์ 4/9 35 10/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
22 นายกิตติวัฒน์  ชนะเวช 4/9 10 17/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
23 นายกิตติวัฒน์  ชนะเวช 4/9 10 17/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
24 นายนิธิ  ตรีธัญญา 4/9 32 10/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
25 น.ส.บุษยมาศ  จ้อยภูเขียว 4/9 17 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
26 นายเฉลิมเกียรติ  วิลามาตย์ 4/9 14 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
27 นายสืบพงษ์  บุญยอด 4/9 25 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
28 นายชีวิน  ศรีสุข 4/9 23 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
29 นายจิรัฎฐ์  สร้างทรัพย์ 4/9 21 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
30 นายวัชรพงษ์  วรกิตติมาลี 4/9 20 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
31 นายเฉลิมเกียรติ  วิลามาตย์ 4/9 14 03/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
32 นายนิธิ  ตรีธัญญา 4/9 32 03/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
33 นายเฉลิมเกียรติ  วิลามาตย์ 4/9 14 03/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
34 นายเฉลิมเกียรติ  วิลามาตย์ 4/9 14 03/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
35 น.ส.สิริกาญจน์  อัครพูนพงศ์ 4/9 35 30/05/2014 3 3 1/2014 ขาด
36 น.ส.สิริกาญจน์  อัครพูนพงศ์ 4/9 35 30/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
37 น.ส.ปิยะพร  สิงห์แป 4/9 5 29/05/2014 5 3 1/2014 ขาด
38 น.ส.ปิยะพร  สิงห์แป 4/9 5 29/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
39 นายเฉลิมเกียรติ  วิลามาตย์ 4/9 14 27/05/2014 1 2 1/2014 ขาด
40 น.ส.บุษยมาศ  จ้อยภูเขียว 4/9 17 27/05/2014 5 2 1/2014 ขาด
41 น.ส.บุษยมาศ  จ้อยภูเขียว 4/9 17 19/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
42 น.ส.ปิยธิดา  ในสุดใจ 4/9 16 19/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
43 น.ส.อาทิตยา  แพทิศาสกุล 4/9 15 19/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
44 น.ส.สรณ์ศิริ  วนะมณีเทศ 4/9 13 19/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
พิมพ์