ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายภูมิพัฒน์  แซ่เอ็ง 4/8 10 10/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
2 น.ส.กัญญาณัฐ  ธัญญาหาร 4/8 15 19/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
3 น.ส.จุฬาลักษณ์  คำมูล 4/8 14 19/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
4 น.ส.อภัสรา  เจียงภูเขียว 4/8 12 19/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
พิมพ์