ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายพิพัฒน์พล  พรมเอี่ยม 4/7 22 26/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
2 นายพิพัฒน์พล  พรมเอี่ยม 4/7 22 26/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
3 นายกิตติพงษ์  เจริญวงษ์ 4/7 1 18/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
4 น.ส.ญาณิศา  แสนใจวุฒิ 4/7 3 13/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
5 น.ส.ญาณิศา  แสนใจวุฒิ 4/7 3 13/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
6 น.ส.อินทิรา  เจริญคุณ 4/7 9 19/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
พิมพ์