ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ธนภรณ์  บุญเสริม 4/6 4 15/08/2014 2 14 1/2014 ขาด
2 น.ส.ธนภรณ์  บุญเสริม 4/6 4 02/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
3 น.ส.ฉัตรฑริกา  เอื้อเจริญกุล 4/6 20 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
4 น.ส.วรรณนิษา  แสงหาญ 4/6 17 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
5 นายอนุชา  ศิลาพิมพ์ 4/6 6 13/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
พิมพ์