ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายสุชาติ  ทรงสกุล 4/5 25 26/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
2 นายสุชาติ  ทรงสกุล 4/5 25 26/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
3 น.ส.กมลชนก  คำมูลมาตย์ 4/5 23 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
4 นายธีรธร  ประทุมพงษ์ 4/5 5 13/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
5 นายอภิสิทธิ์  ศรีขัดเค้า 4/5 17 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
6 น.ส.กัลย์สุดา  ผ่อนสงเคราะห์ 4/5 8 30/05/2014 5 3 1/2014 ขาด
7 น.ส.ดอกเหมย  ดอนตาเหล็ก 4/5 4 28/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
พิมพ์