ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายณัฐพล  ช่างเหล็ก 4/4 8 03/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
2 นายณัฐพล  ช่างเหล็ก 4/4 8 03/07/2014 4 8 1/2014 ขาด
3 นายสิทธิพงษ์  ชาวเขียว 4/4 13 02/07/2014 2 8 1/2014 ขาด
4 นายสิทธิพงษ์  ชาวเขียว 4/4 13 19/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
5 นายภัทรภณ  คลังภูเขียว 4/4 5 13/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
6 นายธนดล  ฉายาวัฒนะ 4/4 19 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
7 นายสุภาชัย  โชคจันทึก 4/4 17 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
8 นายสิทธิพงษ์  ชาวเขียว 4/4 13 30/05/2014 3 3 1/2014 ขาด
9 น.ส.ภควดี  บุญเกิด 4/4 14 19/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
พิมพ์