ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.ปิยดา  ศรีชัย 4/3 6 08/07/2014 5 9 1/2014 ขาด
2 น.ส.ปิยดา  ศรีชัย 4/3 6 08/07/2014 4 9 1/2014 ขาด
3 น.ส.สุธาทิพย์  ค้ำจุน 4/3 21 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
4 น.ส.หทัยรัตน์  หิรัญวดี 4/3 20 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
5 น.ส.ประภาพร  คำจันทึก 4/3 14 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
6 น.ส.สุธาทิพย์  ค้ำจุน 4/3 21 18/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
7 น.ส.ภัทราภรณ์  ยิ่งสุขวัฒนา 4/3 7 16/06/2014 7 6 1/2014 ขาด
8 นายโชคชัย  สงภักดี 4/3 8 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
9 น.ส.ปิยดา  ศรีชัย 4/3 6 19/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
10 น.ส.หทัยรัตน์  หิรัญวดี 4/3 20 16/05/2014 2 1 1/2014 ขาด
พิมพ์