ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.เกษศิรีนทร์  น้อยดี 4/2 11 03/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
2 น.ส.สิริพร  อ่อนใจ 4/2 23 19/05/2014 2 2 1/2014 ขาด
พิมพ์