ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายณัฐดนัย  แดงน้อย 4/13 1 02/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
2 น.ส.พัชรพร  นวดโอโลสกุล 4/13 14 28/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
พิมพ์