ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.กัญญารัตน์  ศรีอรัญ 4/11 17 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
2 น.ส.ณัฐริกา  โสดา 4/11 15 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
3 น.ส.ชนัญธิดา  พวงยอด 4/11 14 12/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
4 นายณภัทร  ประเสริฐสวัสดิ์ 4/11 7 11/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
5 นายณภัทร  ประเสริฐสวัสดิ์ 4/11 7 11/06/2014 1 5 1/2014 ขาด
6 น.ส.ปิยฉัตร  จ้อยนุแสง 4/11 6 03/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
7 นายพุฒิชัย  เจริญวัย 4/11 2 03/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
8 น.ส.ณัฐริกา  โสดา 4/11 15 03/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
9 น.ส.ชนัญธิดา  พวงยอด 4/11 14 29/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
10 น.ส.มณฑิรา  มะลัยคำ 4/11 18 28/05/2014 6 2 1/2014 ขาด
11 น.ส.ชนัญธิดา  พวงยอด 4/11 14 16/05/2014 2 1 1/2014 ขาด
พิมพ์