ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 น.ส.พัชรีภรณ์  ศรีหาวัตร 4/1 23 28/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
2 น.ส.ภัทชฎา  เกษจันทร์ 4/1 15 28/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
พิมพ์