ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ช.ชาคริต  ครุทธกะ 3/8 36 05/11/2014 1 3 2/2014 ขาด ลาออก
2 ด.ช.ภูวนัย  ดนตรี 3/8 26 05/11/2014 1 3 2/2014 ขาด ลาออก
3 ด.ช.วรภพ  น้อยชัย 3/8 19 05/11/2014 1 3 2/2014 ขาด ลาออก
4 ด.ช.เหิรฟ้า  หลอดอาษา 3/8 17 05/11/2014 1 3 2/2014 ขาด
5 ด.ญ.ศิริญาภรณ์  พาหลง 3/8 13 05/11/2014 1 3 2/2014 ขาด
6 ด.ช.ชาคริต  ครุทธกะ 3/8 36 03/11/2014 3 3 2/2014 ขาด ลาออก
7 ด.ช.ภูวนัย  ดนตรี 3/8 26 03/11/2014 3 3 2/2014 ขาด ลาออก
8 ด.ช.วรภพ  น้อยชัย 3/8 19 03/11/2014 3 3 2/2014 ขาด ลาออก
9 ด.ช.ธนวัช  ผ่องสนาม 3/8 18 03/11/2014 3 3 2/2014 ขาด
10 ด.ญ.ปิยธิดา  ทองกอง 3/8 40 23/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
11 ด.ช.ภูวนัย  ดนตรี 3/8 26 23/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
12 ด.ญ.ปิยธิดา  ทองกอง 3/8 40 23/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
13 ด.ช.ภูวนัย  ดนตรี 3/8 26 23/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
14 ด.ช.ชาคริต  ครุทธกะ 3/8 36 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
15 ด.ช.ภูวนัย  ดนตรี 3/8 26 16/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
16 ด.ช.ชาคริต  ครุทธกะ 3/8 36 09/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
17 ด.ช.กิตติพงษ์  สืบสังข์ 3/8 30 09/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
18 ด.ช.ภูวนัย  ดนตรี 3/8 26 09/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
19 ด.ช.ชาคริต  ครุทธกะ 3/8 36 09/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
20 ด.ช.กิตติพงษ์  สืบสังข์ 3/8 30 09/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
21 ด.ช.ภูวนัย  ดนตรี 3/8 26 09/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
22 ด.ญ.ศรสวรรค์  คุ้มบุ่งค้า 3/8 29 02/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
23 ด.ช.ภูวนัย  ดนตรี 3/8 26 02/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
24 ด.ญ.ศรสวรรค์  คุ้มบุ่งค้า 3/8 29 02/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
25 ด.ช.ภูวนัย  ดนตรี 3/8 26 02/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
26 ด.ช.ภูวนัย  ดนตรี 3/8 26 26/05/2014 5 3 1/2014 ขาด
27 ด.ช.ภูวนัย  ดนตรี 3/8 26 26/05/2014 4 3 1/2014 ขาด
28 ด.ช.ภูวนัย  ดนตรี 3/8 26 04/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
29 ด.ช.วรภพ  น้อยชัย 3/8 19 04/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
30 ด.ช.ธนวัช  ผ่องสนาม 3/8 18 04/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
31 ด.ช.เหิรฟ้า  หลอดอาษา 3/8 17 04/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
32 ด.ช.กิตติศักดิ์  ศรีชมชื่น 3/8 16 04/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
33 ด.ญ.ศิริญาภรณ์  พาหลง 3/8 13 04/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
34 ด.ช.ธีรยุทธ  นาคนชม 3/8 10 04/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
35 ด.ช.ภูวนัย  ดนตรี 3/8 26 04/06/2014 4 1 1/2014 ขาด
36 ด.ช.วรภพ  น้อยชัย 3/8 19 04/06/2014 4 1 1/2014 ขาด
37 ด.ช.ธนวัช  ผ่องสนาม 3/8 18 04/06/2014 4 1 1/2014 ขาด
38 ด.ช.เหิรฟ้า  หลอดอาษา 3/8 17 04/06/2014 4 1 1/2014 ขาด
39 ด.ช.กิตติศักดิ์  ศรีชมชื่น 3/8 16 04/06/2014 4 1 1/2014 ขาด
40 ด.ญ.ศิริญาภรณ์  พาหลง 3/8 13 04/06/2014 4 1 1/2014 ขาด
41 ด.ช.ธีรยุทธ  นาคนชม 3/8 10 04/06/2014 4 1 1/2014 ขาด
42 ด.ช.ภูวนัย  ดนตรี 3/8 26 04/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
43 ด.ช.วรภพ  น้อยชัย 3/8 19 04/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
44 ด.ช.เหิรฟ้า  หลอดอาษา 3/8 17 04/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
45 ด.ช.กิตติศักดิ์  ศรีชมชื่น 3/8 16 04/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
พิมพ์