ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ญ.นิตยา  น้อยชุมแพ 3/5 20 05/08/2014 2 13 1/2014 ขาด
2 ด.ญ.นิตยา  น้อยชุมแพ 3/5 20 05/08/2014 1 13 1/2014 ขาด
3 ด.ญ.ชนนิกานต์  สุวรรณโชติ 3/5 23 29/07/2014 2 12 1/2014 ขาด
4 ด.ญ.นิตยา  น้อยชุมแพ 3/5 20 29/07/2014 2 12 1/2014 ขาด
5 ด.ญ.ชนนิกานต์  สุวรรณโชติ 3/5 23 29/07/2014 1 12 1/2014 ขาด
6 ด.ญ.นิตยา  น้อยชุมแพ 3/5 20 29/07/2014 1 12 1/2014 ขาด
7 ด.ญ.นิรมล  มูลตรี 3/5 40 08/07/2014 2 9 1/2014 ขาด
8 ด.ญ.นิรมล  มูลตรี 3/5 40 08/07/2014 1 9 1/2014 ขาด
9 ด.ญ.นิรมล  มูลตรี 3/5 40 24/06/2014 2 7 1/2014 ขาด
10 ด.ญ.นิรมล  มูลตรี 3/5 40 24/06/2014 1 7 1/2014 ขาด
11 ด.ญ.นิรมล  มูลตรี 3/5 40 13/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
12 ด.ช.วัชรินทร์  ขวัญเติม 3/5 38 13/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
13 ด.ญ.นิรมล  มูลตรี 3/5 40 16/06/2014 7 6 1/2014 ขาด
14 ด.ช.กิตติมศักดิ์  ภูสกุล 3/5 22 16/06/2014 7 6 1/2014 ขาด
15 ด.ญ.นิตยา  น้อยชุมแพ 3/5 20 16/06/2014 7 6 1/2014 ขาด
16 ด.ญ.นิรมล  มูลตรี 3/5 40 18/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
17 ด.ช.กิตติมศักดิ์  ภูสกุล 3/5 22 18/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
18 ด.ช.นครินทร์  พลราช 3/5 9 18/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
19 ด.ช.ญาณันธร  สินธุวา 3/5 39 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
20 ด.ช.จิณณวัตร  คำภา 3/5 15 17/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
21 ด.ช.ญาณันธร  สินธุวา 3/5 39 17/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
22 ด.ช.จิณณวัตร  คำภา 3/5 15 17/06/2014 2 6 1/2014 ขาด
23 ด.ช.ญาณันธร  สินธุวา 3/5 39 17/06/2014 6 1 1/2014 ขาด
24 ด.ช.จิณณวัตร  คำภา 3/5 15 17/06/2014 6 1 1/2014 ขาด
25 ด.ญ.นิรมล  มูลตรี 3/5 40 09/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
26 ด.ญ.ชนนิกานต์  สุวรรณโชติ 3/5 23 09/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
27 ด.ญ.นิรมล  มูลตรี 3/5 40 10/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
28 ด.ช.จุลจักร  ชาลีเอ่น 3/5 28 10/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
29 ด.ญ.ชนนิกานต์  สุวรรณโชติ 3/5 23 10/06/2014 2 5 1/2014 ขาด
30 ด.ญ.นิรมล  มูลตรี 3/5 40 10/06/2014 1 5 1/2014 ขาด
31 ด.ช.จุลจักร  ชาลีเอ่น 3/5 28 10/06/2014 1 5 1/2014 ขาด
32 ด.ญ.ชนนิกานต์  สุวรรณโชติ 3/5 23 10/06/2014 1 5 1/2014 ขาด
33 ด.ญ.นิรมล  มูลตรี 3/5 40 09/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
34 ด.ช.จุลจักร  ชาลีเอ่น 3/5 28 09/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
35 ด.ญ.ชนนิกานต์  สุวรรณโชติ 3/5 23 09/06/2014 7 5 1/2014 ขาด
36 ด.ญ.นิรมล  มูลตรี 3/5 40 09/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
37 ด.ช.จุลจักร  ชาลีเอ่น 3/5 28 09/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
38 ด.ญ.นิรมล  มูลตรี 3/5 40 09/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
39 ด.ช.จุลจักร  ชาลีเอ่น 3/5 28 09/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
40 ด.ญ.นิรมล  มูลตรี 3/5 40 06/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
41 ด.ช.จุลจักร  ชาลีเอ่น 3/5 28 06/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
42 ด.ช.กฤติกรณ์  สร้อยหมื่นสา 3/5 12 06/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
43 ด.ช.นฤเทพย์รวี  รุ่งสว่าง 3/5 3 06/06/2014 7 4 1/2014 ขาด
44 ด.ญ.นิรมล  มูลตรี 3/5 40 04/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
45 ด.ช.จุลจักร  ชาลีเอ่น 3/5 28 04/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
พิมพ์