ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ช.ฉัตรตระกูล  ทีนะกุล 3/4 27 27/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
2 ด.ช.ฉัตรตระกูล  ทีนะกุล 3/4 27 27/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
3 ด.ช.วิศวะ  โชติพันธุ์พงศ์ 3/4 26 20/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
4 ด.ช.วิศวะ  โชติพันธุ์พงศ์ 3/4 26 20/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
5 ด.ช.วิศวะ  โชติพันธุ์พงศ์ 3/4 26 19/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
6 ด.ญ.อรปรียา  จันเวียง 3/4 7 19/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
7 ด.ช.ศรัณย์  นักธรรม 3/4 2 19/06/2014 1 6 1/2014 ขาด
8 ด.ช.ฉัตรตระกูล  ทีนะกุล 3/4 27 18/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
9 ด.ช.ดิเรก  นามวงษ์ 3/4 14 18/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
10 ด.ช.ป่าสัก  สงภักดี 3/4 8 18/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
11 ด.ช.ศรัณย์  นักธรรม 3/4 2 18/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
12 ด.ญ.กัญญาวีร์  ปราบไพรี 3/4 39 17/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
13 ด.ญ.พัชรินทร์พร  เสาเวียง 3/4 37 17/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
14 ด.ญ.ศศิวิมล  กองเงิน 3/4 34 17/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
15 ด.ญ.มาลิสา  แดงนาเพียง 3/4 32 17/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
16 ด.ช.ฉัตรตระกูล  ทีนะกุล 3/4 27 17/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
17 ด.ญ.ณัฎฐณิชา  จันทร์เหลา 3/4 25 17/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
18 ด.ญ.อริศรา  กว้างขวาง 3/4 22 17/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
19 ด.ญ.พรรณาราย  พันสูงเนิน 3/4 18 17/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
20 ด.ช.ดิเรก  นามวงษ์ 3/4 14 17/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
21 ด.ช.ป่าสัก  สงภักดี 3/4 8 17/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
22 ด.ช.ศรัณย์  นักธรรม 3/4 2 17/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
23 ด.ช.ธีธัช  จิตกล้า 3/4 17 10/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
24 ด.ช.ดิเรก  นามวงษ์ 3/4 14 10/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
25 ด.ช.ป่าสัก  สงภักดี 3/4 8 10/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
26 ด.ช.ศรัณย์  นักธรรม 3/4 2 10/06/2014 4 5 1/2014 ขาด
27 ด.ช.ธีธัช  จิตกล้า 3/4 17 10/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
28 ด.ช.ดิเรก  นามวงษ์ 3/4 14 10/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
29 ด.ช.ป่าสัก  สงภักดี 3/4 8 10/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
30 ด.ช.ศรัณย์  นักธรรม 3/4 2 10/06/2014 3 5 1/2014 ขาด
31 ด.ช.อธิวัฒน์  สุโพธิ์รัตน์ 3/4 28 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
32 ด.ช.ธีธัช  จิตกล้า 3/4 17 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
33 ด.ช.ป่าสัก  สงภักดี 3/4 8 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
34 ด.ช.ณัฐพงศ์  ใคร่ภูเขียว 3/4 6 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
35 ด.ช.ศรัณย์  นักธรรม 3/4 2 05/06/2014 1 4 1/2014 ขาด
36 ด.ช.ศรัณย์  นักธรรม 3/4 2 04/06/2014 4 4 1/2014 ขาด
37 ด.ช.ป่าสัก  สงภักดี 3/4 8 03/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
38 ด.ช.ศรัณย์  นักธรรม 3/4 2 03/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
39 ด.ช.ดิเรก  นามวงษ์ 3/4 14 28/05/2014 3 3 1/2014 ขาด
40 ด.ช.ไชยวัฒน์  เครือคุณากร 3/4 16 28/05/2014 3 2 1/2014 ขาด
41 ด.ญ.รัญชิดา  บัวมิ่ง 3/4 10 27/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
42 ด.ช.ป่าสัก  สงภักดี 3/4 8 27/05/2014 2 3 1/2014 ขาด
43 ด.ญ.รัญชิดา  บัวมิ่ง 3/4 10 27/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
44 ด.ช.ป่าสัก  สงภักดี 3/4 8 27/05/2014 1 3 1/2014 ขาด
45 ด.ช.ฉัตรตระกูล  ทีนะกุล 3/4 27 16/05/2014 4 1 1/2014 ขาด
พิมพ์