ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ช.ธเนศ  ระย้าโทน 3/11 25 15/07/2014 6 10 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
2 ด.ช.ธเนศ  ระย้าโทน 3/11 25 15/07/2014 5 10 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
3 ด.ช.ธเนศ  ระย้าโทน 3/11 25 24/06/2014 6 7 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
4 ด.ช.ธเนศ  ระย้าโทน 3/11 25 24/06/2014 5 7 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
5 ด.ช.ธเนศ  ระย้าโทน 3/11 25 10/06/2014 6 5 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
6 ด.ช.ธเนศ  ระย้าโทน 3/11 25 10/06/2014 5 5 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
7 ด.ช.ธเนศ  ระย้าโทน 3/11 25 03/06/2014 6 4 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
8 ด.ช.ธเนศ  ระย้าโทน 3/11 25 03/06/2014 5 4 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
9 ด.ช.ธเนศ  ระย้าโทน 3/11 25 27/05/2014 6 3 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
10 ด.ช.ธเนศ  ระย้าโทน 3/11 25 27/05/2014 5 3 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
11 ด.ช.ธเนศ  ระย้าโทน 3/11 25 26/05/2014 6 2 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
12 ด.ช.ธเนศ  ระย้าโทน 3/11 25 26/05/2014 5 2 1/2014 ขาด ย้ายห้อง
พิมพ์