ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ช.ศศิวิมล  ชังจอหอ 2/1 48 12/02/2015 1 1 2/2014 ลา
2 น.ส.หทัยรัตน์  สอนบุญ 5/10 20 17/11/2014 1 4 2/2014 ขาด
3 น.ส.พิมพ์สุดา  วงษ์สุนรเมธ 5/6 16 10/11/2014 1 3 2/2014 ขาด
4 นายพิสิษฐ์  เทียนช้าง 5/13 17 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
5 นายผลวัต  จันประเทศ 5/13 14 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
6 นายสุริยา  ตรีบุญเมือง 5/13 13 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
7 นายพาทิศ  ธรรมมา 5/13 12 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
8 นายเรืองเดช  ศรีทองแท้ 5/13 9 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
9 นายปิยะวัฒน์  แซ่ปึง 5/13 8 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
10 นายผดุงเกียรติ  ธนาทิพย์ 5/13 7 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
11 นายวรพงศ์  บุญเต็ม 5/13 6 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
12 นายอัฐพล  อุดมสุข 5/13 5 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
13 นายพงศกร  นาคนชม 5/13 4 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
14 นายธีระราช  ทับแสง 5/13 3 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
15 นายชาลีกร  กูดทา 5/13 2 07/11/2014 7 3 2/2014 ขาด
16 น.ส.ภาวิณี  วิชาคุณ 5/8 40 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
17 นายธนัช  อินธิราช 5/8 39 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
18 นายธิปไตย  คำบุญ 5/8 38 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
19 น.ส.พิยดา  ศรีสมบูรณ์ 5/8 31 07/11/2014 2 3 2/2014 ลา
20 น.ส.ธนัชชา  ธรรมะ 5/8 25 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
21 น.ส.พิมพ์อักษร  อาจหาญ 5/8 22 07/11/2014 2 3 2/2014 ลา
22 นายสิทธิพงษ์  หงษ์ชุมแพ 5/8 18 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
23 นายภัคพล  วงษ์สุรไพฑูรย์ 5/8 17 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
24 นายณัฎฐิวัสส์  สุขีเจริญกุล 5/8 16 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
25 น.ส.กนกอร  พรประกาสิทธิ 5/8 9 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
26 นายศุภมิตร  มาตราช 5/8 3 07/11/2014 2 3 2/2014 ลา
27 นายทรงพล  จังภูเขียว 5/8 2 07/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
28 น.ส.พิยดา  ศรีสมบูรณ์ 5/8 31 06/11/2014 6 3 2/2014 ลา
29 น.ส.พิมพ์อักษร  อาจหาญ 5/8 22 06/11/2014 6 3 2/2014 ลา
30 นายสิทธิพงษ์  หงษ์ชุมแพ 5/8 18 06/11/2014 6 3 2/2014 ลา
31 นายศุภมิตร  มาตราช 5/8 3 06/11/2014 6 3 2/2014 ลา
32 น.ส.ภาวิณี  วิชาคุณ 5/8 40 06/11/2014 6 3 2/2014 ขาด
33 นายธนัช  อินธิราช 5/8 39 06/11/2014 6 3 2/2014 ขาด
34 น.ส.กนกอร  พรประกาสิทธิ 5/8 9 06/11/2014 6 3 2/2014 ขาด
35 น.ส.ชวนฝัน  หลอดอาษา 5/12 31 06/11/2014 2 3 2/2014 ขาด ลาออก
36 นายภัทรพงศ์  ล่ามสมบัติ 5/12 23 06/11/2014 2 3 2/2014 ขาด ออก
37 น.ส.ยุภาวดี  บุญบรรลุ 5/12 21 06/11/2014 2 3 2/2014 ขาด ลาออก
38 น.ส.ธนาภรณ์  บุตรปาละ 5/12 18 06/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
39 น.ส.วิไลวรรณ  ขวัญพรม 5/12 7 06/11/2014 2 3 2/2014 ขาด
40 น.ส.อมราพร  เพียวงษ์ 5/12 29 05/11/2014 7 2 2/2014 ลา
41 ด.ช.ชาคริต  ครุทธกะ 3/8 36 05/11/2014 1 3 2/2014 ขาด ลาออก
42 ด.ญ.ศรสวรรค์  คุ้มบุ่งค้า 3/8 29 05/11/2014 1 3 2/2014 ลา
43 ด.ช.ภูวนัย  ดนตรี 3/8 26 05/11/2014 1 3 2/2014 ขาด ลาออก
44 ด.ช.วรภพ  น้อยชัย 3/8 19 05/11/2014 1 3 2/2014 ขาด ลาออก
45 ด.ช.ธนวัช  ผ่องสนาม 3/8 18 05/11/2014 1 3 2/2014 ลา
พิมพ์